Akcenta top

Zahraniční obchod - červenec 2013

Zahraniční obchod - červenec 2013

Podle právě zveřejněné statistiky ČSÚ vzrostl v červenci vývoz meziročně o 3,2 % a dovoz o 1,3 %. Obchodní bilance ve stejném měsíci byla přebytková ve výši 28,2 mld. korun. Letošní červenec měl ve srovnání s tím loňským větší počet pracovních dní. Po sezonním očištění vývoz v červenci ve srovnání s červnem vzrostl o 0,5 %, zatímco dovoz klesl o 2,0 %. Pokračuje tak scénář s prvního pololetí letošního roku, kdy dovoz zaostává za vývozem.

Vývoz strojů a dopravních prostředků v červenci vzrostl o 1,7 %. Stroje a dopravní prostředky přitom tvoří více jak padesátiprocentní podíl českého vývozu. K růstu vývozu došlo i v případě polotovarů a materiálů ve výši 7,4 %. Na druhé straně poklesl dovoz minerálních paliv o 7,4 % a významně, o 36,0 %, poklesl i dovoz ropy.

Podle teritoriálního členění zůstává bilance ČR se zeměmi EU silně přebytková. V červenci kladné saldo činilo 53,4 mld. korun a meziročně bylo vyšší o 2,1 mld. korun. Pozitivní bilanci máme s většinou zemí EU, ale existují i výjimky. Jedná se například o Polsko, se kterým se v červenci schodek zahraničního obchodu prohloubil o 1,6 mld. korun. Tradičně záporné zůstává záporné saldo s Ruskem (díky komoditám) a s Čínou.

ČR je silně proexportně zaměřenou zemí, kde se podíl celkového vývozu na HDP pohybuje kolem 80 %. Není tedy divu, že naše ekonomika je velmi náchylná na hospodářské změny u našich klíčových obchodních partnerů. Poslední data z eurozóny však dávají určitou naději, že by v závěru letošního roku mohlo dojít k nárůstu poptávky po českém zboží. Mírně optimistický je i výhled na příští rok. Hovořit však v současnosti o oživení evropského hospodářství je z mého pohledu zatím předčasné.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností