Akcenta top

Forward (standardní)

Co je to FORWARD?

Forwardový kontrakt nebo jednoduše forward je jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších nástrojů pro zajištění proti kurzovému riziku. Jedná se o termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohodnou na konkrétních podmínkách. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat cizí měnu termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu – směnný kurz.

Hlavní funkcí forwardu je zajištění proti nepříznivým pohybům směnného kurzu dvou měn. Forward dává klientům možnost nakoupit či prodat určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (standardně do 1 roku, individuálně je možné i déle).

K čemu je FORWARD dobrý?

S forwardem klient získá jistotu a zafixuje si svou obchodní marži proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzu na devizovém trhu. Může si tak zafixovat kurz v rámci kalkulace svojí zakázky. Navíc se za uzavření forwardu u nás neplatí žádné poplatky.

Podmínky uzavření FORWARDU:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní rizikoměnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR
Klient má uzavřený obchod se zahraničním partnerem, který má za 3 měsíce zaplatit za odebrané zboží 100.000 EUR. Aktuální spotový kurz EUR/ CZK je 27,70 a forwardový kurz na tři měsíce je 27,68.

Forwardový obchod vs spotový obchod – příklad:

 EUR/CZK kurz v den splatnosti  CZK hodnota bez forwardu  CZK hodnota s forwardem
Potenciální zisk / ztráta vs
spotový kurz ve splatnosti (v CZK)
27,48 2 748 000  2 768 000  20 000
27,58 2 758 000   2 768 000  10 000
27,68 2 768 000   2 768 000   0
27,78 2 778 000   2 768 000  - 10 000 
27,88 2 788 000   2 768 000  - 20 000 
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 

Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.

Chcete se dozvědět více o našich službách?
Berlín - v Německu působí AKCENTA CZ od roku 2015
Popis služby
Související odkazy
Podrobné informace o službě

Forwardový obchod je základní typ měnového zajištění. Jde o smlouvu o budoucím nákupu či prodeji cizí měny za pevně stanovený kurz, reali­zovaný ve stanoveném datu v budoucnu. Forwardový kurz vychází ze spotového kurzu upraveného o tzv. forwardové body. Ty jsou určeny délkou doby, na který je uzavřený forwardový obchod a rozdílem úroko­vých sazeb obchodovaných měn. Se zafixovaným forwardovým kurzem firma získává jistotu a zbavuje se rizika plynoucího z budoucího negativ­ního vývoje směnných kurzů. Na druhou stranu nemůže profitovat na případném pozitivním vývoji těchto kurzů. Proto je vhodné zvážit mezi 100% zajištěním uzavřeného obchodu nebo jen jeho části.

Za uzavření forwardového obchodu nejsou účtovány žádné poplatky a lze ho uzavřít na neomezenou dobu (standardně do 1 roku, individuálně i déle). Počet těchto obchodů ani jejich maximální výše není limitována. Obchod je závazný okamžikem sjednání transakce.

 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností