Akcenta top

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů dle GDPR
Informace pro dodavatele

Zpracování a ochrana osobních údajů dle GDPR

Dovolujeme si vás seznámit se zásadami zpracování osobních údajů ve společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále jen „AKCENTA“) a ujistit vás, že se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme zákonnými principy.

Ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

1. Kontaktní údaje v oblasti ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:
 • Obchodní firma: AKCENTA CZ a.s.
 • IČO: 25163680, DIČ: CZ25163680
 • Sídlo: Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů poskytl, a sice v souvislosti s:

 • uzavřením smluvního vztahu se společností AKCENTA, nebo
 • které AKCENTA shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými a účinnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

Osobní údaje jsou získávány přímo od

 • subjektu údajů,
 • od třetích subjektů a
 • z veřejných evidencí.

Subjekty, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mohou být zejména:

 • klienti a potenciální klienti,
 • návštěvníci webových stránek a uživatelé jiných komunikačních kanálů,
 • popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů svědčí oprávněný zájem.

3. Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

4. Kategorie dotčených osobních údajů

Údaje o subjektech sloužící k jejich jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a člení se do následujících kategorií:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, funkce, číslo průkazu totožnosti, kým a kdy průkaz vydán, platnost průkazu, pohlaví, státní příslušnost, zda je osoba politicky exponovaná, daňový domicil a daňové číslo),
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, e-mail),
 • údaje o využívání služeb (údaje týkající se služeb poskytovaných na základě smluvního vztahu a jejich užívání (např. čísla bankovních účtů, zůstatky na interním platebním účtu, transakční údaje, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace),
 • informace obchodní a marketingové povahy.

5. Účely pro zpracování vašich osobních údajů

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů je činěno pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu, kterým může být:

 • dodržení právní povinnosti,
 • jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • plnění uzavřené smlouvy,
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů AKCENTY nebo třetí osoby,
 • provedení výběrového řízení na volná pracovní místa,
 • zasílání marketingových zpráv,
 • informování o nabízených produktech nebo službách, či o jejich změnách.

6. Legislativní rámec

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jejichž přehled je uveden níže:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
 • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

7. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává přímo správce nebo zpracovatelé v České republice i v zahraničí a to zejména v případě pověřených zástupců, kteří rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů provádí pouze zpracovatelé nebo další zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Seznam nejvýznamnějších zpracovatelů, kteří při dodržení všech zásad bezpečnosti mají přístup k některým osobním údajů klientů v nezbytném rozsahu pro stanovený účel:

 Pověření zástupci

 https://www.akcentacz.cz/obchodni-zastupci.html

 Správce serverů

 AKCENTA LOGISTIC a.s.

 IČO: 28807588

 Softwarové řešení interního systému a OLB 

 TESCO SW a.s.

 IČO: 25892533

 Softwarové řešení klientské aplikace

 RYANT, s.r.o.

 IČO: 26249871


AKCENTA musí v určitých případech, vždy však na základě zákona a v jeho mezích poskytnout osobní údaje těmto příjemcům:

 • bankám,
 • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • orgánům veřejné moci.

Zajištění realizace poskytovaných služeb (platební styk/investiční služby), které vám nabízíme, vyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracováním mimo Českou republiku. Tím dochází k předávání vašich osobních údajů do třetích zemí i mimo EU. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů.

8. Používání těchto internetových stránek

Souhlas se zasíláním zpráv z trhu

Přihlášením k odběru newsletteru (zpráv z trhu) a následným potvrzením prostřednictvím zaslaného odkazu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Poskytnuté údaje jsou správcem zpracovávány pro marketingové účely, zejména nikoliv však výlučně za účelem zasílání zpráv z trhu. Vaše údaje nejsou předávány třetím stranám a budou uchovávány po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu. 

Zároveň berete tímto na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, nicméně bez toho Vám nemohou být zasílány zprávy z trhu. 

Aktivně poskytované informace – kontaktní formulář

Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Správce má oprávněný zájem na zpracování uvedených kontaktní údajů za účelem poskytnutí nabídky a možného budoucího uzavření rámcové smlouvy. Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné. Poskytnuté kontakty jsou uchovány po dobu 1 roku. 

Pasivně poskytované informace – cookies

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.

9. Poučení o právech subjektů údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a v souladu s legislativními požadavky. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další níže uvedená práva. Pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

 • Máte právo na přístup ke svým osobnímúdajům. V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, máte právo na jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom neúplné údaje také doplnili nebo vymazali, pokud je zpracování neoprávněné popř. omezili
 • V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel. 
 • V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).
 

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů dle GDPR

Tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Osobní údaje jsou zpracovávány společností AKCENTA CZ a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktní adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (dále také jako „správce“) v těchto kategoriích:

1. Smlouvy, objednávky, faktury

Správce za účelem plnění smlouvy a ke splnění zákonných povinností zpracovává osobní údaje fyzických osob obsažené ve smlouvách, objednávkách či fakturách. Dokumenty jsou uchovány po dobu 10 let a mohou být předány dopravní společnosti, případně orgánům dohledu.

2. Kontaktní údaje

Správce má oprávněný zájem zpracovávat kontaktní údaje dodavatelů za účelem obchodních jednání, uzavření a následné realizace smlouvy. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů může vést k přerušení všech obchodních aktivit.

Záznamy jsou průběžně aktualizovány.

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
 • Poštovní adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
 • Další kontaktní údaje naleznete zde: Ochrana osobních údajů
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
42.000
klientů
20
více než
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.