Akcenta top

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů dle GDPR
Informace pro dodavatele
Cookies policy

Zpracování a ochrana osobních údajů dle GDPR

Dovolujeme si Vás seznámit se zásadami zpracování osobních údajů ve společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále jen „AKCENTA“ nebo „my“) a ujistit Vás, že se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme zákonnými principy.

Ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

1. Kontaktní údaje v oblasti ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:
 • Obchodní firma: AKCENTA CZ a.s.
 • IČO: 25163680, DIČ: CZ25163680
 • Sídlo: Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jako tzv. správce osobních údajů zpravidla zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl/a, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu s naší společností, případně také v rozsahu, který jsme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy shromáždili jinak (tzn. z veřejných evidencí nebo od třetích osob, např. poskytne-li informaci úřad nebo jiný orgán). Podle situace se může jednat o:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, funkce, číslo průkazu totožnosti, kým a kdy průkaz vydán, platnost průkazu, pohlaví, místo narození státní příslušnost, zda je osoba politicky exponovaná, daňový domicil a daňové číslo),
 • adresní/kontaktní údaje (např. adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, e-mail),
 • údaje o využívání služeb (např. čísla bankovních účtů, zůstatky na interním platebním účtu, transakční údaje, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace), nebo
 • jiné údaje (např. informace obchodní a marketingové povahy).

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou určeny fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme (tzv. subjekty údajů). Těmi mohou být zejména:

 • klienti a potenciální klienti naši společnosti,
 • návštěvníci webových stránek a uživatelé jiných komunikačních kanálů,
 • popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů nám svědčí oprávněný zájem.

V zásadě platí, že pokud vyžadujeme Vaše osobní údaje, máte povinnost nám je poskytnout; neposkytnutí údajů by vedlo k nemožnosti navázání smluvního vztahu s naší společností. Výjimkou je případ, kdy pro zpracování Vašich osobních údajů potřebujeme Váš souhlas. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné.

3. Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle  zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy:

 • údaje, které máme z důvodu plnění právní povinnosti, zpracováváme po dobu požadovanou příslušným právním předpisem. Není-li doba uchování osobních údajů výslovně stanovena, uchováváme údaje po dobu, po kterou trvá daná povinnost;
 • údaje, které máme pro uzavření a plnění smlouvy, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu;
 • údaje, které máme z důvodu probíhajících nebo reálně hrozících sporů, zpracováváme nejdéle po dobu trvání promlčecích či prekluzivních lhůt, resp. půl roku po konci těchto lhůt s ohledem na skutečnost, že žaloba může být soudem doručena i několik měsíců po podání;
 • údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme po dobu trvání takového zájmu (např. údaje zachycené na nahrávce z kamerového systému uchováváme nejdéle po dobu deseti dní, obchodní sdělení rozesílaná na základě našeho oprávněného zájmu zasíláme jen do doby, než se z odběru odhlásíte);
 • údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu se uchovávají po dobu, na kterou jste udělili souhlas.

Máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.

4. Legislativní rámec

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jejichž základní přehled je uveden níže:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“),
 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
 • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku,
 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

5. Účely a právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze při existenci alespoň jednoho právního důvodu za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu, kterým může být:

Účel zpracování

Právní důvod

plnění právních povinností (např. uchovávat záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů nebo plnění povinností platební instituce)

dodržení právních povinností, které se na naši společnost vztahují

jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž jste stranou, plnění uzavřené smlouvy

splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

provedení výběrového řízení na volná pracovní místa

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

zasílání marketingových zpráv

oprávněný zájem naší společnosti provádět marketing, nebo pokud nám poskytnete souhlas

použití vaší fotografie za účelem marketingové propagace naší společnosti

pokud nám poskytnete souhlas

nahrávání hovorů na zákaznických linkách za účelem plnění zákonných a smluvních povinností naší společnosti (zejm. podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o platebním styku), a pro kontrolu, jak naši zaměstnanci plní vůči vám své povinnosti

dodržení právních povinností, které se na naši společnost vztahují; splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost a z důvodu oprávněného zájmu kontrolovat zaměstnance

ochrana majetku a osob prostřednictvím kamerového systému

oprávněný zájem naší společnosti, našich zákazníků a zaměstnanců na ochraně majetku a zdraví

určení, výkon a obhajoba právních nároků, pokud probíhá či bezprostředně hrozí soudní spor, došlo k pojistné události nebo spáchání deliktu

oprávněný zájem naší společnosti, našich zákazníků a zaměstnanců na ochraně práv v případě právních sporů a pojistných události

využití cookies pro sběr údajů při používání našich webových stránek

některé způsoby využití cookies vyžadují Váš souhlas, bližší informace naleznete v našich zásadách používání cookies 

RETO - Propojení s potenciálními partnery za účelem získání nových obchodních příležitostí pro klienty AKCENTY a na jejich žádost.

Odeslání poptávkového formuláře klient vyjadřuje souhlas se zpřístupněním svých kontaktních údajů v rámci projektu „RETO“ dalším klientům společnosti AKCENTA CZ a.s.

6. Používání těchto internetových stránek

Souhlas se zasíláním zpráv z trhu

Přihlášením k odběru newsletteru (zpráv z trhu) a následným potvrzením prostřednictvím zaslaného odkazu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání zpráv z trhu. Vaše údaje nejsou předávány třetím stranám a budou uchovávány  do odvolání souhlasu. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, nicméně bez toho Vám nemohou být zasílány zprávy z trhu. 

V případě odvolání Vašeho souhlasu s odběrem obchodních sdělení budeme i nadále zpracovávat Vaši emailovou adresu za účelem vyloučení toho, abychom Vás opětovně kontaktovali za účelem nabízení zboží nebo služeb. V rámci odvolání Vašeho souhlasu nás však můžete informovat, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje pro tyto evidenční účely zpracovávali

Aktivně poskytované informace – kontaktní formulář

Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Správce má oprávněný zájem na zpracování uvedených kontaktní údajů za účelem poskytnutí nabídky a možného budoucího uzavření rámcové smlouvy. Budete informováni o tom, které informace jsou povinné a které jsou volitelné. Poskytnuté kontakty jsou uchovány po dobu 1 roku. 

Pasivně poskytované informace – cookies

Při pohybu na webových stránkách naší společnosti mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, pixely a javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat. Bližší informace naleznete v našich zásadách používání cookies.

7. Příjemci osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají v některých případech přístup následující externí subjekty:

 • banky/povinné osoby (typicky v souvislosti s prováděním identifikace pro účely AML legislativy, tj. proti „praní špinavých peněz“) seznam našich bankovních partnerů;
 • úřady a orgány dle zákona;
 • naši odborní poradci (zejm. auditoři a právní, finanční nebo daňoví poradci);
 • poskytovatelé podpůrných služeb (poskytovatelé IT služeb včetně webhostingu a cloudových služeb, poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací);
 • externí spolupracovníci a dodavatelé, pokud je to nutné pro plnění smlouvy;
 • příp. orgány činné v trestním řízení a pojišťovna (incidenty, pojistné události).

Vaše osobní údaje zpracováváme buď samostatně, nebo v souladu s GDPR využíváme odborných služeb tzv. zpracovatelů osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Nejvýznamnější zpracovatele, kteří při dodržení všech zásad bezpečnosti mají přístup k některým osobním údajům klientů v nezbytném rozsahu pro sjednaný účel, níže uvádíme jmenovitě:

 
Druh Příjemce

Softwarové řešení interního systému a OLB 

 TESCO SW a.s.

IČ: 25892533

Softwarové řešení klientské aplikace

 RYANT, s.r.o.

IČ: 26249871

Služba

 Interactive Marketing, s.r.o.

IČ: 24814075

Informační systém

 INFOMATIC s.r.o.

IČ: 24828441

Provoz webu

 Studio Animato s.r.o.

IČ: 27545571

Obchodní zástupci

 https://www.akcentacz.cz/obchodni-zastupci.html

RETO

 Klienti společnosti AKCENTA CZ a.s. využívající doplňkovou službu RETO.

Zajištění realizace poskytovaných služeb (platební styk/investiční služby), které vám nabízíme, by mohlo podle okolností ve výjimečných případech vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje ke zpracováním mimo EU/EHP do tzv. třetí země. V takovém případě by k předávání došlo v souladu s legislativními požadavky a v každém případě by byla zabezpečena ochrana vašich osobních údajů. Zpravidla však k žádnému předání Vašich osobních údajů do třetí země nedochází, ledaže by došlo k uložení dat k poskytovateli cloudových/komunikačních služeb z USA (předání do USA je možné na základě tzv. závazných podnikových pravidel).

8. Poučení o právech subjektů údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a v souladu s legislativními požadavky. Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • žádat přístup ke svým osobním údajům, tzn. máte právo získat od nás informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem se zpracovávají;
 • žádat opravu Vašich nepřesných osobních údajů a kdykoliv doplnit neúplné údaje;
 • v určitých případech žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů, výmaz Vašich osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování (viz čl. 17, 18 a 21 GDPR);
 • pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování;
 • v určitých případech získat osobní údaje, které jste nám poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu (viz čl. 20 GDPR). Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Tato práva můžete uplatnit zasláním Vaší žádosti nebo námitky na adresu sídla naší společnosti nebo na email dpo@akcenta.eu. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to zejména pokud bychom nevyhověli Vaší žádosti.

Poslední aktualizace: 7. 3. 2023.

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů dle GDPR

Tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Osobní údaje jsou zpracovávány společností AKCENTA CZ a.s., IČO: 251 63 680, se sídlem Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktní adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (dále také jako „správce“) v těchto kategoriích:

1. Smlouvy, objednávky, faktury

Správce za účelem plnění smlouvy a ke splnění zákonných povinností (zejména v oblasti účetní a daňové) zpracovává osobní údaje fyzických osob obsažené ve smlouvách, objednávkách či fakturách. Dokumenty jsou uchovány až po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a mohou být předány dopravní společnosti, případně úřadům či orgánům podle zákona.

V případě, že osobní údaje správce zpracovává na základě oprávněného zájmu správce, jeho zákazníků a zaměstnanců na ochranu práv z důvodu probíhajících nebo reálně hrozících sporů v případě právních sporů a pojistných událostí, zpracovávají se nezbytné osobní údaje nejdéle po dobu trvání promlčecích či prekluzivních lhůt, resp. půl roku po konci těchto lhůt s ohledem na skutečnost, že žaloba může být soudem doručena i několik měsíců po podání.

2. Kontaktní údaje

Správce má oprávněný zájem zpracovávat kontaktní údaje dodavatelů za účelem obchodních jednání, uzavření a následné realizace smlouvy. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů může vést k přerušení všech obchodních aktivit.

Záznamy jsou průběžně aktualizovány; neaktivní kontakty na fyzické osoby budou promazány (nejpozději do 5 let od aktivní interakce).

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Podrobné informace o Vašich právech a o možných příjemcích Vašich osobních údajů (včetně informace o případném předání osobních údajů) naleznete v sekci Zpracování a ochrana osobních údajů dle GDPR https://www.akcentacz.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
 • Poštovní adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
 • Další kontaktní údaje naleznete zde: Ochrana osobních údajů
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností