Akcenta top

Par forward

Co je PAR FORWARD?

Par forward vychází ze stejných principů jako standardní forward, tzn. přesně definovaná částka je zajištěna fixním kurzem k danému datu. Rozdílem proti standardním forwardům je možnost složení série více forwardů s pravidelnými splatnostmi. Finální kurz pro všechny forwardy v dané sérii par forwardu je stanoven dle průměrných, časově vážených forwardových bodů pro jednotlivé splatnosti. Takový kurz je pro klienta zpravidla výhodnější než průměrný kurz u standardních forwardů. 

Jaké jsou výhody PAR FORWARDU?

Kromě standardních benefitů v podobě jistoty směnného kurzu do budoucna je výhodou jednotný kurz pro všechny splatnosti. Klient tedy nezíská pro každou splatnost rozdílný forwardový kurz, jako je tomu u série standardních forwardů. Naopak, případě pravidelných zahraničních inkas má možnost využít jeden zajišťovací produkt namísto jednotlivých forwardových obchodů.
 
Za uzavření par forwardu u nás nejsou účtovány žádné poplatky.

Podmínky uzavření PAR FORWARDU:

 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR
Klient očekává platby od zahraničních odběratelů, které mu mají během 12 měsíců, tj. až do 15. 5. 2020 zaplatit za dodané zboží celkem 600.000 EUR a to v pravidelných kvartálních platbách. Uzavřením par forwardu klient získává dopředu jistotu neměnného kurzu, za který budou všechny čtyři měnové konverze postupně realizovány až do finálního termínu úhrad.
 

 Datum přijaté platby

15.5.19

15.8.19

15.11.19 

14.2.20

15.5.20

Spotový kurz prodej EUR/CZK
k datu uzavření forwardu

25,75  
     

 Sjednaný kurz Par forward

 

 26,01

 26,01

 26,01

 26,01

 Kurz standardního forwardu

 

 25,81

25,95

 26,05

 26,18

 Přijatá platba v EUR

 

 150.000

 150.000

 150.000

 150.000

Veškeré čerpání v průběhu trvání par forwardu je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů.

Pokud není konverzní obchod realizován/vypořádán v rámci jednotlivé splatnosti par forwardu v dopředu určeném datu vypořádání, je možné pomocí swapového obchodu posunout datum vypořádání, a odložit tak jeho čerpání na vhodnou dobu. V takovém případě dojde k přecenění původně sjednaného forwardového dílčího obchodu a uzavření nového forwardu dle aktuálních tržních hodnot.
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 

V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Berlín - v Německu působí AKCENTA CZ od roku 2015
Popis služby
Související odkazy
Podrobné informace o službě

Forwardový obchod je základní typ měnového zajištění. Jde o smlouvu o budoucím nákupu či prodeji cizí měny za pevně stanovený kurz, reali­zovaný ve stanoveném datu v budoucnu. Forwardový kurz vychází ze spotového kurzu upraveného o tzv. forwardové body. Ty jsou určeny délkou doby, na který je uzavřený forwardový obchod a rozdílem úroko­vých sazeb obchodovaných měn. Se zafixovaným forwardovým kurzem firma získává jistotu a zbavuje se rizika plynoucího z budoucího negativ­ního vývoje směnných kurzů. Na druhou stranu nemůže profitovat na případném pozitivním vývoji těchto kurzů. Proto je vhodné zvážit mezi 100% zajištěním uzavřeného obchodu nebo jen jeho části.

Za uzavření forwardového obchodu nejsou účtovány žádné poplatky a lze ho uzavřít na neomezenou dobu (standardně do 1 roku, individuálně i déle). Počet těchto obchodů ani jejich maximální výše není limitována. Obchod je závazný okamžikem sjednání transakce.

 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností