Akcenta top

Swapové obchody

Co je SWAP?

Měnový swap - jedná se o dohodu o nákupu nebo prodeji jedné měny za druhou se současným zpětným prodejem nebo nákupem v budoucím stanoveném termínu za předem dohodnutý kurz. Swap může být kombinací spotového obchodu a forwardu, případně kombinací dvou forwardů. 

K čemu je SWAP dobrý?

Standardně se swap využívá k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Příkladem může být situace, kdy importér či exportér nesprávně odhadl splatnosti bu­doucích inkas či závazků a zároveň již uzavřel oproti inkasu/úhradě forwardový obchod, existuje možnost prodloužení (posunutí vy­pořádání obchodu), nebo zkrácení (předčasné vypořádání obchodu) forwardu prostřednictvím swapu. 

V případě, že klient obdrží platbu za své zboží v předstihu, může být existující forward pomocí swapu částečně nebo zcela vypořádán předčasně. Při využití swapu, jako dalšího instrumentu, musí klient počítat s náklady swapového kurzu, který bude vycházet z aktuálního kurzu upraveného o forwardové body.

Podmínky uzavření SWAPU:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR (vychází z příkladu u forwardu):
Klient se na základě původních parametrů, kdy zahraniční odběratel měl k 30. 6. zaplatit částku 100.000 EUR, zajistil forwardem, tzn. musí ke 30.6.dodat 100.000 EUR. Odběratel sdělil, že platba za zboží se zpozdí o 14 dnů a tak  klient uzavře swapový obchod,  prodlouží splatnost původně sjednaného forwardu o 14 dnů. K 30.6. klient nakoupí 100.000 EUR za aktuální kurz, tím vypořádá původně uzavřený forward a současně ve stejném okamžiku prodá 100.000 EUR s novou splatností za 14 dnů. Hodnota swapového kurzu bude vycházet z aktuálního kurzu, upraveného o forwardové body.

Ilustrativní příklad:

obchod  datum  typ operace  částka v Eurech strana obchodu splatnost
kurz
EUR/CZK
sjednání  30. 3.  forward  100.000  prodej  30. 6. 23,980
vypořádání  30. 6.  swap 1. noha/spot  100.000  nákup   30. 6.  21,050
sjednání  30. 6.  swap 2. noha/forward 100.000  prodej   14. 7.  24,000
Swap lze využít také v případě že  firma má přebytek jedné měny a naopak nedostatek měny druhé, kterou potřebuje pro úhradu svých splatných závazků. Pomocí swapu může provést dvě operace (spotovou a forwardovou), kdy nedostatkovou měnu dočasně nakoupí prodejem přebytkové měny. Ve stanoveném datu v budoucnu provede za předem domluvený kurz opačnou směnu.
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 

V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete se dozvědět více o našich službách?
Bukurešť - v Rumunsku působí AKCENTA CZ od roku 2014
Související odkazy
Podrobné informace o službě
 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností